Privacy statement Nesling B.V.


Dies ist die Datenschutzerklärung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Nesling B.V., im Folgenden: Nesling. Nesling ist
registriert bei der Handelskammer unter der Nummer 24378899 und befindet sich in Kwartsweg 36,
2665 NN in Bleiswijk. In diesem Dokument wird erläutert, wie Nesling mit Ihnen umgeht
persönliche Daten. Nesling bemüht sich, Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten
Sorgfalt.


Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Nesling, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Nesling,
of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens
wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Categorieën persoonsgegevens
Nesling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens;
● E-mailadres;
● Financiële gegevens;
● Bestelhistorie;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens bijvoorbeeld via het contactformulier.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Nesling verwerkt worden, hebben ten doel om:
● Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering
daarvan;
● Het uitvoeren van haar diensten, waaronder het leveren van bestellingen;
● Verbeteren van de dienstverlening;
● Het verrichten van betalingen;
● Nakomen van wettelijke verplichtingen;
● Het doen van marketing en communicatieuitingen;
● Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● Het versturen van nieuwsbrieven;
● Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i)
wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Nesling worden
persoonsgegevens verwerkt. Nesling verwerkt uitsluitend gegevens die Nesling noodzakelijk acht voor (het
verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw
gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de
overeenkomst die u met Nesling bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden
door het bezoeken van de websites www.nesling.nl en/of www.nesling-maatwerk.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Nesling biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd
worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is
vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.


Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake vangeautomatiseerde besluitvorming.


Bewaartermijn
De door Nesling verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien
een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens
langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt
noodzakelijk.


Verwerking door derden
Nesling deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens
verkocht. Op Nesling kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien
met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De
derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en
NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en
NAW-gegevens.


Beveiliging van Persoonsgegevens
Nesling neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend
met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden
van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.


Disclaimer website
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Nesling behoudt zich het recht voor te allen tijde
de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de
website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Nesling aanvaardt op
geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de
website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de
website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Nesling voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Nesling maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van
bezoekers efficiënter te maken. Nesling mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies
strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig.
Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers
van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Nesling gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen
toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen
opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft
(load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats
(no-follow).
Op de website van Nesling worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij
houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van
geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Nesling informatie niet
kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via
sales@nesling.nl.


Gebruik Social Media
Nesling maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden
geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google
Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube). Op het gebruik van cookies van andere
bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de
website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media
partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen
en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Nesling u naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze partijen.


Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website
minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de
cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw
browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website
zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.


Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te
verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem
hiervoor contact op met Nesling .
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan
Nesling, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens
tevens aan Nesling over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke
aan wie ze verstrekt waren.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende
redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip
van profilering op basis van die bepalingen. Nesling staakt de verwerking van de persoonsgegevens
tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen
dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van,
instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.


Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Nesling met uw persoonsgegevens omgaat, of een van
bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail
sales@nesling.nl of telefonisch via +31(0)10 760 20 50. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te
oefenen verzoekt Nesling u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en
MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Nesling zal zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via
deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wijzigingen Privacy Statement
Nesling kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie
gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy
statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken,
dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 maart 2020.